Bengt Pohjanen, Rasbiologi – Inte bara vi! (2)

Rasbiologi (2) – Inte bara vi!

 

För Newton (1642-1727) är himlasfären en maskin, för Descartes(1596-1650) är djuret en maskin, för Hobbes (1588-1679, – en av socialismens och den totalitära statens fäder – är samhället en maskin, för La Mettrie (1709-1751 är den mänskliga kroppen en maskin, vilket han vetenskapligt vill bevisa i L’Homme machine (Människan som maskin), för Pavlov (1849-1936, Nobelpriset 1904)), och hans efterföljare är mänskligt beteende också en maskin.
Det finns inget som i vetenskapens namn inte kan reduceras till fenomen och fakta, eller matematiska hypoteser och politisk fiktion.
Många framstående vetenskapsmän var hängivet gripna av rasbiologin. Detta borde få oss idag att stanna upp och tänka efter, ställa kritiska frågor. Hur mycket av den så kallade vetenskapliga diskursen är subjektiva värderingar? Ideologi? Var går gränsen mellan pseudovetenskap och vetenskap? När förlorar vetenskapen sina etiska ramar? Är vetenskap alltid detsamma som kunskap?
Utifrån mina västerländska, judiskt/kristna värden och fri- och mänskliga rättigheter har jag rätt att ifrågasätta vetenskaplig verksamhet.
Hur kunde rasbiologin blomstra? Svaret finns i ärftlighetslärans, alltså genetikens stora genombrott. En inspirationskälla var Darwins (1809-1882) tankar och funderingar kring vårt ursprung. Spencers (1820-1903) socialdarwinism och Galtons (1822-1911) genetik gav dessa vetenskaplig grund, som man inte ifrågasatte. Vid sekelskiftet utkom vetenskapliga verk som påstod att rasrenhet var en förutsättning för den högre kulturens överlevnad. Förintelsen som överlevnadstanke fanns långt före nationalsocialismens genombrott. Tyskarna hade rätt när de påstod: Wir sind nicht allein! Inte bara vi! Massutrotning var en del av den kommunistiska ideologin, liksom den nationalsocialistiska. Överallt tillämpades dessa vetenskapliga teorier: USA, de nordiska länderna, Storbritannien, Schweiz, Belgien, de baltiska länderna, Japan.
En psykiatriker och jurist i Tyskland gav redan 1920 ut en bok som förordade förintelse (Vernichtung) med utgångspunkt i rätten till självmord och dödshjälp. Varför skulle liv, som förlorat sin mening, nytta och lust, räddas? ”Liv utan värde”, ”onyttiga liv” var ord på modet. Man betonade rätten att välja – även mellan liv och död. Till grupper som skulle förintas hörde de ohjälpligt förlorade, obotligt svagsinta. Det var faktiskt så att man i vetenskapliga kretsar menade att nationalsocialisterna bara gått för långt. Själv har jag hört om förintelsen i Sovjet att det bara var renegater och folkets fiender och förrädare. Bara? Vetenskapstron har lite för lätt att säga: bara! Människan är bara maskin! Bara djur! Bara hjärna! Ett farligt ord, detta bara!
I nästa och avslutande krönika vill jag ställa frågan: Vad har vi att lära oss av den trehövdade drakens, kommunismens-fascismens-nazismens, fasansfulla och blodiga 1900-tal?
Vad sade statsministern i våras om vetenskapens djupa kunskap om pandemin?

Kategoriat: VISSELPIPA - DEBATT | Kommentit pois päältä artikkelissa Bengt Pohjanen, Rasbiologi – Inte bara vi! (2)

Bengt Pohjanen, Rasbiologi – Tankar och fakta (1)

Rasbiologi – tankar och fakta (1)

Jag vill lyfta fram några tankar och fakta, som kan vara viktiga att begrunda när sådana galenskaper som skallmätningar och rasbiologi blir av sådan vikt att man land och rike runt börjar mäta skallar och definiera vilken ras och vilken sorts människor vi har i samhället. Ett sådant tänkesätt är nog ganska främmande för den kulturkontext jag själv kommer ifrån. Hur uppstod detta? Vem hittade på det? Vem tog emot dessa teorier?
Jag vill ställa frågan vilken roll vetenskapen har haft, har och kommer att ha för politik, samhälle och ideologier, i all synnerhet sekularistiska och totalitära idéer. Var finns rötterna till denna på sin tid så omhuldade och respekterade vetenskap? Hur tänkte man? Vem fattade besluten?
För den humanbiologiska forskningen för 100 år sedan var rasförädling bland människor en lika självklar sak som bland djur.
Zoologer och botaniker arbetade med rasbiologi inom djur- och växtriket. Humanbiologer, framförallt läkarkåren tog emot forskningen och börja utveckla en rasbiologi som rörde människan. Kravet kom från eugenikens fader Francis Galton (1822-1911). Hans teorier ekade i Sverige, bland biologer och andra vetenskapsgrenar. Ropet ljöd: ”Tro på vetenskapen!”
Varför? Varför var det så viktigt att tro på vetenskapen?
Den första orsaken var nyttoaspekten. Om man med hjälp av eugeniken kunde hitta svagheter, dåliga anlag, genetiska avvikelser kunde man ju bespara mycket lidande och spara pengar. Det skulle vara till nytta för samhället.
Viktigare än nyttan var dock vetenskapen, den som gick under beteckningen rasbiologi och ärftlighetslära. Dessa i sin tur var barn av modern upplysning. Som för övrigt ekade in i vår egen tid när ett av kommunalråden i Pajala hånade laestadianernas stora familjer och krävde att de bara skulle få föda tre barn. Han krävde sterilisering och kastrering.
Det är alltså vetenskapen som bär huvudansvaret för den kränkande rashygienen och dess följder. Till denna vetenskap hörde tvångssterilisering, fosterfördrivning på eugeniska grunder, immigrationsförbud, förbud mot rasblandning, utarbetade eutanasiprogram för landet och såsom i det kommunistiska Sovjet och det nazistiska Tyskland, med deras drömmar om en ny människa och en ren ras – massavrättningar.
Rasbiologin i Sverige var inte en sak för ett enda parti eller regering. Rasbiologin var partiöverskridande. Och den var oerhörd hyllad.

Kategoriat: VISSELPIPA - DEBATT | Kommentit pois päältä artikkelissa Bengt Pohjanen, Rasbiologi – Tankar och fakta (1)

Bengt Pohjanen, Rotubiologii – Mitäs met olema oppinheet (3)

Rotubiologii –  mitäs met olema oppinheet? (3)

 

Ko koronan ensimäiset tiot alkuvuesta tulit niin pääministeri oli varma, ette tie’e oon täysin luotettava. Näin se sano: ”Hallitus oon valmis tekheen päätöksiä varsin ko eksperttivirasto niin sanelee. Sielä oon syvätieto!”
Sinä se taasen oli. Ja se oli väärässä. Sitä syvätietoa ei ollu olemassa. Ei ole vieläkhään!
Ko vain ti’e käskee, niin tehhään. Eikös mithään ole opittu? Tietheelisiä tolloja oon aina ollu, oon ja tullee olheen.
Rotubiologiitä ei ole keksinheet sossut eikä polittiset aatheet, ei ees Herman Lundborg.
Kukas oon vasthuussa mistäki? Kukas häätyy pyytää antheeksi keltäki?
Toinen tietheen harhatie Ruottissa ja muuala päin mailmaa oon ollu petakokiikki, mikä oon määräny politiikkoja. Se oli petakokiikin tie’e, joka muutti hyvän vanhaan koulun, missä minun mammaki oli saanu kakskielisen opetuksen. William Snell oon monessa yhtheyessä sen selittänny. 30-luvula tuli niin sanottu Berlitzin opetusmalli, mikä oli sitä mieltä, ette jos halvaa oppia uuen kielen häätyy puhua vain sitä eikä muuta. Sitä käytethiin koko mailmassa. Ylikainulaiset sait peekpinnestä jos puhuit murretta, Smoolannisa samoin.
Mie olen itte sitä kautta oppinu ruottinkielen hyvin äkkiä koulussa. Slöiti meilä oli suomeksi. Mie olin täysi mies ennen ko mie opin mitä hukinpori oon ruottiksi. Mie sain Haaparannan jymnaasissa suomenkielen ja nyt mie olen kolmikielinen kirjailia, mikä oon hyvin harvinaista. Mie opiskelin iltasin ABF:ssä venäjää, olen saanu latinit ja kreikankielet, hepreankielet. Minusta tuli rikas polyglotti, monikielinen. Siksi ko olen meänmaalainen. Ketäs mie syytän? Valtioita? Maximilian Berlitziä? En syytä, mie kiitän!
Tietenki Berlitzin tietheelinen petakokiikki pilasi kans. Olis ollu hyvä käyttää kahta kieltä koulussa. Monesta tuli puolikielinen, Tämä ei koske minua. Mie en valtiota saata syyttää. Piian mie häyn rajaihmisenä pyytää valtiolta antheeksi. Tet, jokka nyt hommaatta tottuuskomišuunin kans ja syytättä valtiota, tehkää niin, mutta tet että saa minua eustaa.
Kukas tästä oon vasthuussa?
Koronan myötä tietheen epäluottetava ilmiö tuli taasen meitä vasthaan.
Kansanterhveysvirasto ei ollu oikeassa. Sen kriitikot ei olheet oikeassa netkhään. Ja kuitenki kaikin viittaava tietheesheen. Kukas oon vasthuussa? Pääministeri?
Rotubiologiista tie’e ei tietenkhään ennää puhu. Mutta met hääymä muistaa, ette salvaminen, sterilisieerinki, eugeeninen puoskaus ja eutanasii, oon saahneet valtaa koko mailmassa.
Mie en ole vasthaan sitä, ette menheitä virheitä  tutkithaan, mutta ko vaatimusten takana oon samat aatheet, jokka oon surmanheet miljoonia ihmisiä, niin mie en lähe siihen.
Mie toivosin, ette rahat menisit kielen ja kulttuurin kehittämisheen eikä meän uusien herrojen ja virkaihmisten kuukausipalkhoin. Emmä met sitä meinanheet ko met 40 vuotta aloima tekheen tätä työtä.
Ei tartte tonkia vanhaata tunkiota. Nyt oon aika olla varuila taasen.
Tohimakos toela nostaa esile arkoja asioita, joita nyt suunitelhaan. Sikiödiagnoosia? Eutanasiita? Saattaakos jo tilata genettisesti muo’ostetun sikiön? AI, Robotit, joita tie’e kehittää? Häh?
Arvonihilismi ja hyötyismi täysin maalistunheessa valtiossa: mitäs vaaroja siinä oon?
Mitäs se oon se valtion arvopohja, josta puhuthaan niin paljon? Jaankos mie sitä meänmaalaisena ko minun kieleliset ja kulttuuriset juuret oon niin syvästi Meänmaan mullassa? Se ei ollu nihilistinen eikä hyötyisminen.
Mie en aina ole tietheen kans sammaa mieltä. Mie hääyn kirjailiana aina kulkea aijanhengen, tuon kauhean Zeitgeistin, epätahissa.
Pata kattilaa soima, punaruskeat kyljet molemilla.

Kategoriat: PAIJUPILLI - TINKAA | Kommentit pois päältä artikkelissa Bengt Pohjanen, Rotubiologii – Mitäs met olema oppinheet (3)

Bengt Pohjanen, Rotubiologii – Ei vain met (2)

Rotubiologii –  ei vain met! (2)

 

Newtonille (1642-1727) taihvaansfääri oon kone, Descartekselle (1596-1650) elläin oon kone, Hobbekselle (1588-1679) – yks sosialismin ja totalitaaristen valtioitten isä – yhtheiskunta oon kone, La Metrielle (1709-1751) ihmisen kurento oon kone, minkä se tietheelisesti halvaa toistaa teoksessaan L’Homme machine (Ihminen oon kone), Pavloville (1849-1936, Nobelinpalkinto 1904) ja sen seuraajille ihmisen käyttäytyminen oon kone, seki.
Ei ole olemassa sitä, mitä tietheen nimissä ei saateta määritellä ilmiöksi ja faktaksi, matemaattiseksi hypoteesiksi ja polittiseksi mielikuvitukseksi.
Monet etevät tietheen ihmiset oon olheet intohimosesti otettuja rotubiologiista. Tämä tosiasia pitäs meitä tänä päivänä seishauttaa, panna aattelheen perhään ja asethaan kriittisiä kysymyksiä. Kunkas iso osa niin sanotusta tietheen diskursista oon vain subjektiivisia arvoja? Missäs kulkee pseudotietheen ja tietheen raja? Koskas tie’e menettää ja hukkaa asetetut eettiset rajat? Oonkos tie’e aivan varmasti sammaa ko tieto?
Länsimaisen juutalais/kristilisen arvopohjan ja inhimilisten vaphauen- ja oikeuenaatoksen kannalta mulla oon oikeus kysheenalaistaa ja kritiseerata tietheelistä toimintaa.
Kunkas rotubiologii saatto kukoistaa? Vastaus löytyy perinöllisyysopista, siis genetiikan suuresta läpimurrosta. Yks inspirašuunilähe oli Darwinin (1809-1888)  aatokset ja hunteerinkit meän alkuperästä ihmisinnä. Spencerin (1820-1903) sosiaalidarwinismi ja Francis Galtonin (1822-1911) genetiikka tarjosit näile tietheelistä perustaa, joita ei kysheenalaistettu. Sata vuotta aikaa julkasthiin tietheellisiä teoksia, joissa väitethiin rotupuhthauen olevan korkeakulttuurien elossa pysymisen ehto. Vernichtung (perikato) oli aatoksenna olemassa paljon ennen kansalissosialismin läpimurtoa. Saksalaiset olit siinä oikeassa, ette Wir sind nicht allein, emmä vain met! Voi voi tuota vain. Emmä vain met! Massojen surma oli komunismin ja nasismin alkuperästä aatetta.
Näitä tietheelisiä teorioita oli käytössä kaikkialla: USA:ssa, Pohjosmaissa, Isobritanniassa, Belgiassa, Schweitsissä, Balttian maissa, Japanissa ja muula päin mailmaa.
Yks psykiatri ja juristi julkasit Saksassa 1920 kirjan, jossa ehotethiin Vernichtung (perikato). Lähtökohta oli ihmisen oikeus ittemurhaan ja eutanasihaan (kuolemisen apua). Miksis elämän, joka oon menettänny merkityksen, tarkotuksen ja ilon, piti pelastaa? ”Arvoton elämä”, ”tarpheeton elämä”, jopa ”rannan korjua” olit muo’issa. Näin puhuthiin ja aatelthiin.
Ryhmiin, joita saatto aijaa perikathoon, kuulu avuttomasti menetettyjä, parantumattomia heikoälylisiä. Siinä kävi jopa niin, ette tietheelisissä piirissä meinathiin, ette nasistit olit vain menheet liika pitkäle. Vain! Itte olen kuulu, ette Leenini surmasi vain renegaattia, kansan viholisia ja uuen ihmnisen vastustajia. Vain!
Tietheen puolela ja totalisten aatheitten puolela oon aina käytetty liika helposti tuota VAIN. Ihminen oon VAIN kone! Vaaralinen sana tuo VAIN. Se oon VAIN!
Seuraavassa ja viimisessä pakinassa mie halvan asettaa kysymyksen: Mitäs meilä oon oppimista aatellen tuota kolmipäistä lohikäärmettä, komunismi-fasismi-nasismi, kauhun ja veren 1900-luvun aatheita. Asetan kysymyksen mitä pääministeri sano kevväilä tietheen luotettavuuesta koskien koronaa.

Kategoriat: PAIJUPILLI - TINKAA | Kommentit pois päältä artikkelissa Bengt Pohjanen, Rotubiologii – Ei vain met (2)

Bengt Pohjanen, Rotubiologii (1)

Rotubiologii –  joitaki aatoksia (1)

 

Mie halvan tässä nostaa framile joitaki asioita, jokka saattava olla tärkeät ko hunteeraa kunka semmoset hulluuet ko kallonmittaukset ja rotubiologii saattava saa’a niin suuren vallan, ette pitkin maita ja manterheita alethaan mittaahmaan kalloja ja määrittelheen mitä rotua ittekuki oon. Tämä oon Meämaan kulttuurille aivan vierasta. Mistäs tämä tuli? Kukas tämän keksi? Kukkas tämän otit vasthaan?

Mie halvan kysyä mikä tietheen merkitys oon ollu, oon ja tullee olheen politiikale, valtiolle, yhtheiskunnale ja aatheele, olletikki sekulaariselle ja totalitaariselle aatheele. Missäs niitten juuret oon? Kunkas hunteerathiin? Kukas määräsi ja päätti?

Sata vuotta aikaa – ja aikasemminki – ihmisen rotujalostaminen oli yhtä päivänselvä asia ko elläinten rotujalostaminen. Zoloogit ja botanistit jalostit ja ihmisbioloogit, toisin sanoen lääkerit, hyväksyit ja omaksuit kernaasti sen rotubiologiin, mikä koski ihmistä. Tätä vaati eugeniikin, rotubiologiin alulepanija ja isä, Francis Galton (1822-1911), ja sen aatokset kaijuit Ruottissaki, bioloogien ja muun tietheen puolela. Sitä kuunelthiin ja siihen uskothiin. Huuto kuulu silloinki: ”Uskokaa tie’että!”

Hyöty oli ensimäinen asia, mikä otethin vasthaan. Jos saatto eugeniikan avulla määritellä ja löytää heijot geenit ja vaivaiset ihmiset ja niitten jälkeläiset niin siittä olis hyötyä kaikile.

Hyötyä tärkeämpi tekijä oli kuitenki tie’e, joka kulki nimelä rotubiologii ja perinnölisyysopi. Nämät olit tärkeitä osia  uuenakasta valistusaikaa.
Tämä kaiku jopa minun syntymäkunnassa ko yks kunnanraati pilkkasi lestaatialaisten suuria perheitä, ette häätys hyväksyä vain kolme lasta ja sitte salvaa ja steriliseerata.

Tie’e kantaa siis päävastuuta ko tulhaan rotupuhthautheen (rotuhygienii). Tähhään kuuluit pakkosalvamiset, sikiön puoskaukset, muuttoliikheet, imigrašuunikielto, rotusekotuksen kielto ja eutanasii ja tähhään lisäthiin vielä massatapot niinku Nasistien ja komunistien aatosmailmoissa, joissa jalostethiin ihmistä ja marksilaisen teorian mukhaan surmathiin pahat ihmiset, jokka estit uuen ihmisen syntyä.
Rotubiologii Ruottissa ei ollu yhen puoluheen eikä hallituksen asia. Rotubiolgii oli kaikkien puolueitten hyväksymä asia.
Ja se oli vallan kunnioitettu.

Kategoriat: PAIJUPILLI - TINKAA | Kommentit pois päältä artikkelissa Bengt Pohjanen, Rotubiologii (1)

Kerstin Tuomas Larsson

 

Johan Sandberg McGuinne
Poem 180

This poem was written by the Tornedalian poet Kerstin Tuomas Larsson, who

published the first ever poetry collection in Meänkieli 18 years ago.

 

I´ve made a Scottish Gaelic translation of it, but you  can read the original

poem in  Swedish at the end of this post, as per usual.

COIBHNEAS

 

oir bu cridhean a`choibhneis a bh`annainn,

cha do thug sinn cuireadh dhaibh

airson pairt a ghabail `sna cèillidhean a bh´againn

 

oir a bha sinne daoine cobhneil, cha do thug sinn

ar gnè fhéin de dh´ábhachdas, ar seanfhacian,

ar sùgraidh is ar n-òrain dhaibh

 

oir a bha coibhneas ´sna leabhraichean againn,

thug sinn an stòras as fhèarr dhaibh

 

`Nisd, cha dèan iad gà comhia rinn

agus chan urrainn dhuinn Suainis a chur air gach rud

 

Siud mar a bha e, oir bha sinne gu math coibhneil,

thug sinn ainmean is facian na mòr-chuidh orra,

ged is ar n-òganaich is ar clann a th`annta,

ar n-am ri teachd.

Kategoriat: Dikter/Runoja | Kommentit pois päältä artikkelissa Kerstin Tuomas Larsson

Kerstin Tuomas Larsson

Dikt – runo

Av omtanke

tog vi inte med dem i vår gemenskap

 

Av omtanke

gav vi dem  inte

vår humor, våra ordspråk

våra skämt och sånger

 

Av omtanke uteslöt  vi dem

från sina rötter

 

Av omtanke gav vi dem

det allra bästa

Nu skrattar de inte när vi skrattar

allt kan inte rakta översättas

 

Av omtanke förde vi över dem

till Svensson ligan

 

De, det är våra barn och ungdomar

vår framtid

 

Heistä huolissa

Heistä huolissa

emmä ottanheet

matkhaan heitä

meän  yhteisyytheen

 

Heistä huolissa

emmä antahneet heile

meän huumoria, meän sananparsia,

meän leikkiä ja lauluja

 

Heistä huolissa

jätimä poijes heät

heän juurista

 

Heistä huolissa

annoima heile

mitä meän mielestä oli kaikhiin parasta

Nyt net ei naura ko met naurama

kaikkia ei saata suoriksi kääntää

 

Heistä huolissa yhistimme heät Svenssonin  liithoon

 

Het oovat meän lapset ja nuoret

meän tulevaisuus

 

Kategoriat: Dikter/Runoja | Kommentit pois päältä artikkelissa Kerstin Tuomas Larsson

Eyvind – med på resan, alltid

Eyvind – med på resan, alltid
Boden den 29 juli 2020, Eyvind Johnsonsällskapet

I en av mina flyende dikter från 2012 skriver jag:

”Min sång
stannade kvar här
det var något med uppbrott och avsked
själv skulle jag också sjunga
om jag inte var här”

Men nu är jag här, i Boden på Eyvinddagen igen, och om jag kunde sjunga skulle jag till hans ära sjunga om hans stora temata:

Var kommer alla sånger,
berättelser ifrån?
Allt sällsamt som vi sjunger
och orden som vi hör?

Berättelsen är evig
och sången likaså
men orden tillhör dagen
och tonen nattens tid.

 

Vår sång är frihet, längtan
vår sanna verklighet
Det sällsamma som ljuder
vår sanna verklighet.

Berättelsen är evig
och sången likaså
men orden tillhör dagen
och tonen nattens tid.

Var orden tysta tankar
i Skaparen en gång?
Från andra sidan hoppet,
de sånger som vi hör?


Kanhända bortom hoppet
i evig klarhet, ljus.
Den första tysta tanken
i tänkandet hos Gud.

Den latinsk-amerikanska totala romanens författare såg sig som gudar, rent av gudadödare, som i tystnad ur intet skapar nya världar.

Eyvind Johnsons Ole, berättar en björnhistoria; den inleds med att huvudpersonen smackar på sin pipa och under tystnad funderar ut en lämplig strategi, så att hans historia skall gå ihop. ”Den första tysta tanken.” När man ska skapa ur intet. Som Krilon i mötet med Tollius i de l II, där pipan spelar en avgörande roll i mötet med den självgode Tollius.
Jag vet inte om min sång är inspirerad av Eyvind Johnson. Det skulle inte förvåna mig då han är med på min resa  alltid, som jag i dag valt som tema för denna dag.
Men här finns något mer än tystnad. ”Vår sång är frihet, längtan.”
När Eyvind var ung fanns i honom en dröm en världsrevolution; eller hos hans skapade gestalter; själv är jag en produkt av -68, vilket jag har mycket svårt att erkänna, men drömmen om världsrevolutionen förbleknade och författaren börjar se drömmandet, diktningen, som vår enda frihet – vår enda verkliga.

Vår sång är frihet, längtan
vår sanna verklighet
Det sällsamma som ljuder
vår sanna verklighet.

Eyvind är nog med på resan, även när jag tillsammans med Kaj Chydenius skapar nya sånger. Nya berättelser, även inför detta tal. Fabulerar jag eller är det nåt magiskt även med detta?

Eyvind – var han med mig när Börje Ulander frågade mig om jag kunde hålla det här talet? Jag kanske kunde tala om Eyvind Johnsons betydelse för mig i mitt författarskap, föreslog han. Just då sitter jag och läser in min roman Dagning; röd! som ljudbok, en roman skriven när jag som mest var påverkad av den latin-amerikanska romanen i allmänhet och Eyvind Johnsons berättarkonst i synnerhet. Rytmen, berättandet, tidsperspektivet, då blir nu och nu blir då, sånger som påminner om den hesa vagabondens i Eyvinds novell ”Röster i Etolien”, sånger luffaren hittar på eller gamla visor han gör om, allt detta ger vagabonden en storhet. Utan Eyvinds luffare hade jag aldrig vågat låta siare och profeter – sanna som falska – i min roman framföra sina sånger, pekoral och nödrim, sånger om von Döbeln i finska och skökan Oholiba i Gamla testamentet. Rätt kontext och ögonblick ger även profeten en storhet i berättelsen.

Men tillbaka till hur jag utan noteringar hittade citaten i min roman.
Det var inte svårt att tacka ja till inbjudan att än en gång få komma hit och hylla vår store, vår största författare. Men nu hade jag hunnit läsa in 430 sidor av 437 och hur skulle jag hitta de ställen, där jag i romanen direkt nämner Eyvind Johnson, det ville jag göra eftersom Dagning; röd! är den roman, där Eyvind mest är närvarande. Jag funderar, suckar, varför har jag inte noterat de ställen? Nå, varför skulle jag ha gjort det? Inte kunde jag veta att jag skulle till Boden, även i år.
”Jag får väl bläddra”, säger jag till min hustru. ”Bläddra, vadå?” ”Om jag hittar sidorna där jag direkt nämner Eyvind Johnson. Vi ska till Boden den 29 juli.”
Jag går in i studion, där jag läser in min roman, tar den och öppnar på måfå, ropar: ”Eyvind Johnson, säger jag hundra gånger under resan och du suckar: nu kommer det igen!”
”Ja, du brukar ju ofta nämna honom!” ”Nej, nej, jag öppnade romanen och hittade det här! Han hjälpte mig – även på denna resa! Det är citat ur sidan 271, där det också står: ”Krilon, säger jag ibland, Krilon sökte jag länge, hittade nere i källaren.”   Krilon, den rationelle Krilon, som kan uppleva vardagen som en hägring. Han säger: ”Fläsk och potatis, en doft, gudar, allt ryms i verkligheten och allt kan tyckas overkligt.” Krilon berättelse hos Tollius, (Sven Stolpe) om bläckfisken, en historia som gav mig mod att för mina Tollius, skriva min debutroman, Och fiskarna svarar Guds frid. 1979. Krilon retar gallfeber på Tollius genom att låtsas berätta om sig själv och i slutet avslöja att allt var en humbug och förbannad dikt. Min roman slutar med att berättaren stiger upp och diskar. Mer om vår bläckfisk en annan gång.
Tillbaka till Dagning; röd!

Hon är van vid mig som Johnsonsk all-tidsmottagare, där kronologi och logik är satta ur spel.

Att jag råkat slå upp rätt citat en gång är ingen gång, men även den mest rationalistiska skeptiker kan bli tvivlande när jag råkar öppna boken igen, nu på sidan 405 och citerar: ”Hon blev tyst och ropade om jag läst Eyvind Johnson. Jag svarade att jag läste Eyvind Johnson alltid och förde vilda diskussioner med honom i ändlösa drömmar och att jag anklagat honom för att införa stormar och brinnande sprakande brasor och berättare som blev lite väl billiga, att hans metamorfoser mer och mer liknade de teoretiska metamorfoser som jag blivit obotligt less på i Stockholm och Helsingfors. Hon frågade vad jag annars i vaket tillstånd tyckte om Eyvind Johnson. Jag sade som det var: att han är en av vårt lands allra främsta berättare, den främste.”

Vår främste berättare i min, i mitt eget tycke, främsta roman.  Inte illa! Men samtidigt: Jag var tvungen att avvisa honom gång på gång för att bevara egenarten, men påverkan ser och hör jag vid inläsningen.

I Några steg mot tystnaden, den roman som kanske betydde mest för mig när jag skrev Dagning; röd”, sägs om Colinet, att ”han var en verklighetsiakttagare, men förvandlade sig eller förvandlades av Erfarenheten till en fabulator.” Så gick det för Eyvind själv, så gick det för min berättare, kanske mig själv i alla fall i min roll som immanent författare. Korpelarörelsen, en högst realistisk händelse, förvandlas med berättaren till saga och dröm och tillbaka till realismen, som avvisas som ett förräderi mot själva berättarkonsten, litteraturen, Eyvind Johnson, vem vet!

Har jag rent av plockat namn ur Några steg mot tystnaden. Thomas och Nina. Ja, ett namn vet jag som sjöng i mig: Elisabetta, som blev Laila-Erika i min roman. Hon hör som Elisabetta hemma i olika tider och i olika kvinnor, till och med i hennes mor och i Nina. Sammanhängande krafter mellan medeltid och dåtid och nutid är kvinnor: Rakel är profetens hustru, men bor i Helsingfors och dyker upp här och var som snöfall och som i Ninas ansikte. Så bär orden frukt, befriade från tid. Så är det hos Eyvind Johnson och så är det i Dagning; röd! och i den sång jag skulle ha sjungit här om jag kunde sjunga.
Det är honom, den främste, vi i dag återigen får fira i Boden. Tack för att jag än en gång fick komma och ha med honom, även på denna resa, in i min roman och in i ett förflutet som inte dör så länge det finns berättare. Och berättelser – som är eviga.

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriat: Föreläsningar, Ylheinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Eyvind – med på resan, alltid

Helena Lindström, Runo Penktille

Runo Penktille

Sie kuulit ja tunsit
äitin hellän äänen
sielä äitin kohtussa
Kuulit syämen lyönin
elämän rytmiin
Äitin kieli
oon hellyyen kieli
Sinun ensimäinen kieli
Sitä kieltä kukkhan ei voi
halveksua
eli kuttua muuksi ko elämän kieleksi.

 

Dikt till Bengt

Du hörde och rördes
av moderns ömma röst
genom skyddande hinnor
i livmoderns vatten
Du hörde hjärtslagen
livets rytm
modersmålet
ömhetens språk
ditt första språk
som ingen kan förringa
eller benämna
annat än livets språk

Kategoriat: Dikter/Runoja | Kommentit pois päältä artikkelissa Helena Lindström, Runo Penktille

Brita-Kaisa Välimaa, Rajaelämän luontheesta

Brita-Kaisa Välimaa, Rajaelämän luontheesta

 

Mulle se elämä rajala näyttäytyy jotenki rikhaampana ko muuala. Mutta en tiä katonko mie sitte asiaa sen minun kotiseuturakhauen läpi. Mie en tiä ossaisinko ees asua missään muuala ko rajala. (Siis jos ei puhuta kaupungissa asumisesta vaan pikkukylästä tai maaseutukunnasta.)

Vaikka meilä se halkoo kylät ja siittä useasti puhuthaanki niin, niin on net kuitenki jo kehittyny omiksi kylikseen. Kyse on enemmänki naapureista. Tai ehkä sisaruksista. Sillälaila sisaruksista, että sen rajan toisela puolela olehviin kokkeen ehkä olevan semmosen erilaisen yhtheyen ko muihin naapurikylhiin. Noon jotenki eri tavala samanlaisia. Ko mennee rajan yli, sitä ei tunne menevänsä sen rajan yli siinä mielessä, että menis viehraasseen paikhaan niinko ylheesä rajoja ylittäessä. Sitä mennee johonki samanlaiseen, mutta erilaisseen paikhaan. Sitä on vaikea ees selittää. Soon kuitenki ommaa elinpiiriä.

Jotenki ouosti ko mennee johonki maalaiskylhään muuala, se tuntuu jotenki tyhjältä tai hajanaiselta. Rajattomalta. Että se niinkö jatkuu ja jatkuu jonnekki, kunnes se sitte rajjautuu methään. Jotenki aivanko se olis keskelä tyhjyyttä. Mutta sitte taas ko on rajala niin se rajautuu johonki selkehään ja niinkö loppuu siihen, mutta ei lopu kuitenkhaan tyhjyytheen. Jotenki se tuntuu, että ko siitä rajalta alkaa Suomi ja Ruotti (tai loppuu siihen) niin se ei ala tai lopu tyhjään. Se ei rajau’u tyhjän rajhaan.

Ja sonki sitte jotenki niin ristiriiassa sen rajattomuuen muttei rajattomuuen kans. Soon jotenki, että vaikka se kylä rajjautuu siihen niin elämä ei lopu siihen rajhaan ko sielä on se kylän toinen puoli. Sielä toisela puolela on joku. Joku erilainen, mutta samanlainen. Joku, joka ellää samojen vuoenaikojen, ilmojen ja arjen kans, mutta sitte kuitenki erilaisten säännöstöjen kans. Soon tavahlaan jotenki selkeämpää ko on se raja. Kun se joku loppuu ja alkaa siittä. Mutta seki mikä se loppuu ja alkaa on ”vain” valtio. Se ylempi taso, ei se arkitaso. Jotenki se raja-alue ei tunnu niin irralliselta. Soon selkeää. Se ei vois olla missään muuala.

 

Yöjunassa 1.3.2020, ennen rajojen sulkemista

Kategoriat: Proosaa | Kommentit pois päältä artikkelissa Brita-Kaisa Välimaa, Rajaelämän luontheesta